Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

Home » Uitharding polyesterhars a50

Uitharding polyesterhars a50

De uithardingstijd van polyesterharsen is afhankelijk van o.a. de hoeveelheid toegevoegde versneller, harder, temperatuur van de hars en omgevingstemperatuur. Bij de levering van kleine hoeveelheden hars wordt de versneller meestal reeds aan de hars toegevoegd (dit wordt op het etiket vermeld). Bij grotere hoeveelheden kan de versneller apart geleverd worden; aan de hars wordt dan een vast percentage harder toegevoegd. De uithardingstijd wordt dan bepaald door meer of minder versneller toe  te voegen. Hars waaraan versneller is toegevoegd moet steeds voor gebruik en voor het toevoegen van de harder goed gemengd worden. Wordt niet goed gemengd, dan kan de versneller bij het doseren ongelijk in de hars verdeeld zijn, met als resultaat ongelijke verharding. Aan alle polyesterharsen moet, om bij kamertemperatuur tot uitharding te komen versneller en harder toegevoegd worden.

Alle polyesterharsen dienen voor gebruik op ca. 20° C. gemaakt te worden.

POTLIFE of GELTIJD  VAN POLYESTERHARSEN   waaraan bij aflevering reeds versneller is toegevoegd: Potlife of Geltijd is de tijd gedurende de hars na het toevoegen van de harder nog bruikbaar is. De potlife is bij 20ºC. ca. 25 minuten.

Bij hogere temperaturen wordt deze tijd nog iets korter. Bij lagere temperaturen wordt deze tijd dus langer b.v. bij 15ºC. is de potlife ca. 45 minuten.

Vooral in het begin altijd kleine hoeveelheden aanmaken.  Indien de verwerkingstijd  tijdens het gebruik mee valt dan kunnen eventueel grotere hoeveelheden aangemaakt worden. Bij hogere temperaturen kan de potlife (vooral bij het impregneren van glasbewapeningen te kort zijn als de totale hoeveelheid harder (meestal 2%) wordt toegevoegd. Er kan dan wat minder harder toegevoegd worden. Met ¾ van de harder wordt de tijd ca. 35 minuten bij 20ºC. en met de helft van de harder ca. 40 minuten.

Omdat ook een lange Potlife (langer dan ca. 1½ uur) vermeden moet worden is het noodzakelijk de tijd hiervan te controleren. Bij een te lange Potlife dient men meer harder toe te gaan voegen. Vooral bij het impregneren steeds rekening houden met de houdbaarheid van het harsmengsel, zodat niet gehaast gewerkt hoeft te worden.

Nadat de harder aan de hars is toegevoegd en goed vermengd is dient de hars direkt verwerkt te worden. Gedurende bepaalde tijd blijft de hars vloeibaar. Vrij plotseling gaat daarna de hars van vloeibare toestand in een geleiachtige over. De gelei wordt steeds steviger, wordt rubberachtig en tenslotte hard. Zodra de hars geleiachtig wordt is ze niet meer te gebruiken.

Zoals met vele chemische reacties het geval is gaat de polymerisatie (doorharding) gepaard met de vorming van warmte. Deze warmte kan zich ontwikkelen in zeer korte tijd, waarbij de temperatuur zeer hoog kan oplopen, soms tot 200ºC. Het kan echter ook zo lang duren, dat de ontstane warmte door de omgeving wordt opgenomen. In dat geval merkt men nauwelijks iets van enige warmteontwikkeling. Hoe groter de massa hars is (b.v. in de aanmaakbeker/emmer) hoe sneller de reactie verloopt en hoe hoger de temperatuur oploopt. Een aanmaakbeker met b.v. 500 gram hars zal dus sneller heet worden en uitharden dan eenzelfde hoeveelheid die over een groot oppervlak wordt uitgestreken.

De optredende warmteontwikkeling zal, wanneer ze niet direkt geheel aan de omgeving kan worden afgestaan, helpen om de reactie nog eens extra te versnellen. De warmteontwikkeling vangt kort voordat de geltoestand begint aan en verloopt daarna steeds sneller. Wanneer de temperatuur te snel stijgt b.v. in een massa hars die uithardt in een geïsoleerde vorm, ontstaan er interne spanningen in het gietstuk met als gevolg scheuren en barsten. Bij het maken van  o.a. gietstukken en in dikke laminaten dient men met de warmteontwikkeling rekening te houden.  Om bij het gieten warmteontwikkeling en krimp te voorkomen zijn aan deze harsen speciale versnellers toegevoegd Dit geldt dus ook voor niet gebruikte hars waaraan harder en versneller is toegevoegd.

Harder en versneller mogen nooit met elkaar gemengd worden. Voordat de harder wordt toegevoegd moet de versneller dus volledig door de hars gemengd zijn. Omdat de versneller in de hars naar boven kan komen, moet steeds voordat de harder wordt toegevoegd de hars met versneller weer gemengd worden.

Harders De meest gebruikte harders zijn Methylethylketonperoxyde, meestal afgekort met MEK-Harder en Dibenzoylperoxide, meestal afgekort met B.P. pasta.  De B.P. pasta is een 50% pasta met diisobutylftalaat. De MEK-Harder is een heldere olie-achtige vloeistof, die meestal als 50%-ige oplossing in een weekmaker toegepast wordt.

Omdat het een vloeistof is, laat het zich gemakkelijk volumetrisch meten met behulp van maatglazen e.d. Het laat zich eenvoudig met de hars mengen. Toch is het noodzakelijk om aan dit mengen de grootste aandacht te besteden, omdat het door zijn kleur moeilijk in de hars te zien is. Goede menging is zeer belangrijk.

Factoren die de potlife (geltijd) beïnvloeden:
De volgende factoren beïnvloeden de potlife en vaak ook de verdere doorharding van polyesterharsen.

  1. Percentage verharder. Hoe minder verharder wordt gebruikt, hoe langer de geltijd van de hars is. Onvoldoende verharder leidt tot onvoldoende  doorgeharde eindprodukten,
  2. Percentage versneller. Hoe minder versneller, hoe langer de geltijd van de hars. Ook hier kan een te laag percentage een onvoldoende uitgehard produkt opleveren.
  3. Temperatuur van de hars. Hoe lager de temperatuur, hoe langer de geltijd en de uithardingstijd. Zonder toevoeging van een speciaal versnellersysteem (zie: FLEXICOAT-POLYESTERHARSEN BS) kan de verwerking van de hars beneden de 15ºC. tot onvoldoende doorharding leiden.
  4. Totale hoeveelheid harsmengsel. Voorbeeld: een bus met 1 Kg.  harsmengsel zal sneller geleren dan een laagje van 2mm. van hetzelfde mengsel.
  5. Verlies van monostyreen door verdamping. Het is noodzakelijk dat de styreen die in de hars aanwezig is, zoveel mogelijk voor de polymerisatie wordt gebruikt. Wanneer de hars in zeer dunne lagen (gelcoat) wordt uitgesmeerd, moet de hars dus zo snel mogelijk geleren.
  6. Toevoeging van vulstoffen. Vele vulstoffen verlengen de geltijd, sommige geven een verkorting.
  7. Ouderdom van verharders en harsen, vooral wanneer deze niet op de voorgeschreven wijze worden opgeslagen. Verharders worden minder actief naarmate ze ouder worden. Polyesterharsen worden, afhankelijk van het type, soms wat actiever, soms trager.
  8. Meestal zal men, alvorens een nieuwe receptuur of bepaalde verwerkingsomstandigheden in de praktijk te gaan toepassen, een proef moeten nemen voor het bepalen van de potlife.

Voor alle verdere vragen en adviezen of technische gegevens staan wij gaarne tot uw dienst.
Raadpleeg voor gebruik het etiket op de verpakking en de veiligheidssheet.

De in onze dokumentaties – handleidingen – beschrijvingen en verstrekte gegevens worden naar beste weten verstrekt doch vormen nooit een garantie voor de resultaten met de genoemde produkten. De afnemer zal b.v. door eigen proefnemingen moeten beslissen of het geleverde produkt voor zijn toepassing geschikt is. Ook mondeling of schriftelijk gegeven adviezen e.d. zijn altijd vrijblijvend en gelden niet als garantie voor de verwerkte materialen.