Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

ZF PRIMER 25

30,99161,99

Wissen
Artikelnummer: 25 Categorieën: ,

Beschrijving

Een twee componenten epoxy grondverf voor zowel boven als onder de waterlijn. Wordt gebruikt als primer voor DD Lakken op staal en aluminium en als primer voor andere beschermende verfsystemen op staal, aluminium, polyester en hout. Heeft uitstekende roestwerende eigenschappen.
Ook geschikt als reparatiemiddel voor polyester ondergronden met haarscheurtjes of craquelé.
De ZF primer is overschilderbaar met één of twee componenten verfsystemen.
Kleur: gebroken wit (ca. RAL 9001)
Mengverhouding: basis/harder in gewichtsdelen 87:13
Stofdroog bij 20 ºC na ca. 2 uur
Overschilderbaar na min. 16 uur
Minimale verwerkingstemperatuur 5ºC
Verbruik ca. 125 ml. per m²

Verpakking: 750 ml.

BASIS:
2,2-bis[4(2,3epoxypropoxy)fenyl]-propaan
xyleen
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373 Kan schade aan de organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof/rook/gaas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): – Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.VERHARDER:
butaan-1-ol
xyleen
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof of damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H373 Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/art raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):

Extra informatie

Opties

,