Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

VERHARDER POLYESTER, GELCOAT, TOPCOAT, GIETHARS (330)

2,9612,39

Wissen
Artikelnummer: 109 Categorie:

Beschrijving

M.E.K. peroxyde (Methyl Ethyl Keton Peroxyde) is een vloeibare polyester verharder. Voor polyesterharsen die gemengd zijn met cobaltversneller.

Toevoeging: 1 tot 3%

Afmeten gaat het handigst met een maatcylinder, injectiespuitje of een dispencer.

Verharder:
Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten
die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als
zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , ,