Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

VARIOPOX FINISHING PLAMUUR 335

24,18121,40

Wissen
Artikelnummer: 335 Categorieën: ,

Beschrijving

Twee componenten epoxy afwerkplamuur op basis van een epoxyhars met fijne vulstoffen. In handige doseerkoker van 180 ml. geschikt voor een standaard kitpistool of als een 5 Kilo Set. De doseerkoker bevat beide componenten. Met een kitpistool worden beide componenten in de juiste hoeveelheid gedoseerd. Meng daarna de twee componenten homogeen met een plamuurmes.

Toe te passen als vullende plamuur en afwerkplamuur, ook onder de waterlijn. Bevat geen oplosmiddelen. Uitstekende hechting op o.a. epoxy plamuren. Hoge watervastheid. Goed schuurbaar. Bestand tegen diverse chemicaliën.
Kleur: crème – mat

Inhoud: 180 ml koker, 5KG
Verpakking: basis + verharder
Mengverhouding: 67 basis : 33 harder (gewichtsdelen)
Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 30 minuten (minimale verwerkingstemperatuur 15°)

BASIS:
reactieprodukt: bisfenol-F-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <700)
2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
m-fenyleenbis(methylamine)
Benzylalcohol
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-,reaction products with bisphenol A
diglycidyl ether homopolymer
Phenol, styrenated
Phenol, methylstyrenated
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoude en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

 

 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Kleuren

,