Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

VARIOPOX EPOXYPLAMUUR SET 38

28,99117,99

Wissen
Artikelnummer: 38 Categorieën: ,

Beschrijving

Oplosmiddelvrije, 2-komponenten epoxyplamuur voor als er hoge eisen worden gesteld aan de water- en chemicaliënbestendigheid. De semi-flexibele plamuur heeft een geringe krimp en is zeer goed schuurbaar. Geschikt voor toepassing onder en boven de waterlijn op polyester, epoxy, hout, staal en aluminium.
Staal en Aluminium voorbehandelen met ZF Primer.
Hout voorbehandelen met Epoxy Injectiehars.

Mengverhouding: plamuur/verharder 100:50
gewichtsdelen.
Bij 20° na 2 uur stofdroog. Schuurbaar na 24 uur.

Leverbaar in 1 Kg. en 5 Kg. Set

BASIS:
reactieprodukt: bisfenol-F-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <700)
2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie.  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
m-fenyleenbis(methylamine)
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-,reaction products with bisphenol A
diglycidyl ether homopolymer
Phenol, styrenated
Phenol, methylstyrenated
2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

,