Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

TWEECOLUX GRONDVERNIS 29

59,99

Artikelnummer: 29 Categorie:

Beschrijving

Twee componenten polyurethaan grondvernis voor (nieuw) hout met een hoog vullend vermogen. Hoogglans. Zeer snelle droging, meerdere lagen per dag zijn mogelijk. Goed schuurbaar. Krasvast. Overschilderbaar met DD lak dubbel UV of DD lak Karaat.
Tevens geschikt als laksysteem voor modellen en mallen in de betonindustrie.

Kleur: Transparant
Verpakking: 2 liter set (basis met verharder).
Mengverhouding: 50 gewichtsdelen hars en 50 gewichtsdelen verharder
Verwerking: met kwast roller of spuit. Gebruik hiervoor de juiste verdunner
Verwerkingstijd: 3 uur bij 20 graden
Verbruik: ca. 9 m2 per liter

 

Basis:
2-methoxy-1-methylethylacetaat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUIS (of het haar) : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Verharder:
hexamethyleendiisocyanaat/tolueendiisocyanaat based polyisocyanate
2-methoxy-1-methylethylacetaat
4-methyl-m-fenyleendiisocyanaat
n-butylacetaat
hexamethyleen-1,6-diisocyanaat
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUIS (of het haar) : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg