Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

TOP FILLER PRIMER 319/AC

19,50

Wissen
Artikelnummer: 319/AC Categorie:

Beschrijving

Top filler is een sneldrogende, constant elastisch blijvende primer met een hele goede vulling en een uitstekende hechting op verschillende ondergronden (metaal, polyester, epoxy, plastic etc). Top filler is een perfecte basis voor alle reparatie- en verf producten zoals polyesterhars, epoxyhars, plamuur, vulstoffen etc.
Top filler zorgt voor een glad oppervlak, droogt snel en is met alle verfsystemen overschilderbaar.

Het produkt is ideaal voor het vullen van onregelmatigheden en krassen en heel goed toepasbaar bij gedeeltelijke reparaties.

GEBRUIK:

– zeer goed schudden (ca. 2 minuten) voor gebruik
– oppervlakte moet schoon, droog en vetvrij zijn. Is het van metaal dan moet alle roest eraf zijn. Onbehandeld blank metaal eerst met een anti-roest primer voorbehandelen. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 280 en ontvet het opnieuw.
– top filler op het oppervlakte spuiten met een spuitafstand van ca. 20 cm in 2-3 lagen
– 5 tot 10 minuten laten uitdampen indien u meerdere lagen wilt gaan aanbrengen
– top filler kan droog en nat worden geschuurd

Verpakking: spuitbus 500 ml.
Kleuren: Wit , Lichtgrijs en donkergrijs

Top Filler:
aceton; propaan-2-on; propanon; butanon; ethylmethylketon; n-butylacetaat
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken, warmte, vonken. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sluiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261 Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C, 120° F. P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
EUH066 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra informatie

Opties

, ,