Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

SIERADEN UV EPOXYHARS SNEL 128

15,5285,13

 

  • tot 3 cm dik in 1 keer te gieten
  • snelle uitharding (verwerkingstijd ca. 45 minuten)
  • Zeer UV bestendig (geen extra UV blocker nodig)
  • Kristalhelder
  • Zelfontluchtend (geen luchtbelletjes meer)
  • Niet-toxisch
Wissen
Artikelnummer: 128 Categorieën: ,

Beschrijving

De sieraden UV epoxyhars snel 128 is een kristalheldere, snel uithardende en NO BUBBLES (zelfontluchtend) epoxyhars die vooral heel handig is voor kleinere projecten, zoals sieraden, onderzetters e.d. waarbij men wat vlotter wilt kunnen werken.

Deze 2-komponenten epoxy is kristalhelder en zeer goed UV bestendig.  Tot 3 cm dik in 1 keer te gieten.
De epoxyhars 128  heeft een hoge glans en goede chemische resistentie en is bestand tegen vocht en water na uitharding. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend (geen belletjes).

Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
Oplosmiddel vrij.
Stinkt niet/nauwelijks.
VOC-vrije epoxytechnologie
Niet-toxisch
Goede UV bestendigheid.
Tot 3 cm. dik te gieten.
Kristalhelder eindresultaat.
Hoge krasvastheid en bescherming.
Vloeit waterpas uit.
Zelf-ontluchtend.
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).
Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment, metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.

VERBRUIK:
1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
Volgende lagen (indien gewenst):     ca. 250 gram per m2.
Gietlaag:                                            ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

TOEPASSINGEN:
Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse kleinere objecten zoals sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, kleine kunstwerken, ingietingen etc.

MENGVERHOUDING:
Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 3:1

3 gewichtsdelen Epoxyhars                         artikelnummer: 128
1 gewichtsdeel   Verharder                          artikelnummer: 128/HAR
(b.v. 300 gram  epoxyhars met 100 gram verharder)

Mengverhouding hars/verharder in volumedelen bij 1000 ml:

723 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 128
277 ml. Verharder                                             artikelnummer: 128/HAR

* Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 45 minuten (25ºC)
* Uitharding wordt bereikt na 24-36 uur bij  20°C. afhankelijk van de dikte en de vorm.
* Minimale verwerkingstemperatuur: 18º C

Verpakking: 500 gram, 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

Indien de epoxyhars en verharder wat kouder zijn dan kunnen deze gaan kristalliseren. Dit is een normaal proces. Door de epoxyhars en verharder voor gebruik even op bijvoorbeeld de radiator te zetten wordt dit proces weer teniet gedaan en kunt u ze op de gebruikelijke wijze verwerken.

 

Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  P280 Beschermende handschoenen dragen. P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Epoxyverharder:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Stof of nevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Opties

, , ,