Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

PRIMER GW VOOR EPOXY ROLCOATING 10/549/5

115,15362,55

Wissen
Artikelnummer: 10/549/5 Categorieën: ,

Beschrijving

Een zeer sterke 2-komponenten watergedragen, oplosmiddelvrije epoxy primer, die gekenmerkt wordt door een zeer goede hechting. Zeer geschikt voor niet tot weinig zuigende ondergronden zoals nieuwe betonvloeren, cementgebonden dekvloeren, uitgeharde betonnen vloeren, bestaande epoxy- en polyurethaan gietvloeren en coatings, hardgebakken en geglazuurde tegels. De primer is niet geschikt voor buiten.

De primer is sneldrogend. Wordt veelal gebruikt als voorstrijkmiddel voor de Epoxy Rolcoating, maar ook als stofbinder. Na droging is de primer transparant.

Verbruik: afhankelijk van de ondergrond ca. 100 tot 150 gram per m2

Verwerkingstijd: ca. 60 minuten bij 20 C.

Mengverhouding: 50 gewichtsdelen A komponent en 50 gewichtsdelen B komponent

Afhankelijk van de ondergrond 20% tot maximaal 50% water toevoegen.

Verpakking: 5 kilo – 10 kilo – 20 kilo

Levertijd: 3-5 dagen

Component A:
Reactieproduct: bisfenol A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <700); Formaldehyde, oligomeric reaction products with -1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol.
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu.  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –Component B:
Decanoic acid, compounds with 1,3-benzenedimethanamine-bisphenol A-bisphenol A diglycidyl ether-diethylenetriamine glycidyl phenyl ether reaction product-epichlorohydrin-formaldehyde-propylene oxide-triethylenetetramine polymer
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen):H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  P280 Oogbescherming dragen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/-nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, ,