Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLYURETHAANHARS 45/MC1

13,9990,00

Wissen
Artikelnummer: 45/MC1 Categorieën: ,

Beschrijving

Eén component Polyurethaanhars. De hars is laag viskeus en geschikt voor diverse toepassingen o.a. vloerverzegeling (betonvloeren en parket), als slijtvaste coating op div. poreuze ondergronden zoals klei, gips, hout en steen, het stofvrij maken van b.v. garagevloeren, balkons, magazijnvloeren enz.
Polyurethaanhars 45/MC1 kan ook worden gebruikt om zacht of vermolmd hout te verharden.
Bij 21-22°C stofdroog na ca. 40 minuten.
Verbruik: ca. 200 gram/m2 per laag
Minimale verwerkingstemperatuur 5°C

Polyurethaanhars:
difenylmethaanddisocyanaat, isomeren en homologen
4-isocyanatosulfonyl-tolueen
Signaalwoord: Gevaar

Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, het oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-]apparatuur gebruiken.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): – Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , ,