Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLYURETHAAN GIETHARS LANGZAAM 55/MC30 (A+B)

160,65

Twee-componenten polyurethaan  giethars, dun vloeibaar. Voor het gieten van diverse gietstukken. Kenmerkend is de langzame doorharding en de zeer geringe krimp. Toepassing: gietstukken voor o.a. hobby, modelbouw, elektronica e.d. Kan ingekleurd worden met een polyurethaan pigmentpasta  en gemengd met diverse vulstoffen.

Mengverhouding A en B componenten:  1 : 1  gewichtsdelen
Kleur: beige
LEVERTIJD: ca. 3 DAGEN

Wissen
Artikelnummer: 55/MC30 Categorieën: ,

Beschrijving

Polyurethaan-Giethars komponent A:
Bevat: Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhouden oogirritatie: een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Polyurethaan-Giethars komponent B:
Bevat: difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen.
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H332 Schadelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de lichtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P284 (Bij ontoereikende ventilatie) adembescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P342+P311 Bij ademhalingssymptomen; Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH204 bevat isocyananten.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Inhoud