Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLYESTERPLAMUUR EXTRA FIJN INCLUSIEF VERHARDER 336

6,8418,24

Wissen
Artikelnummer: 336 Categorieën: ,

Beschrijving

Twee-componenten lichtgrijze, fijne polyesterplamuur voor reparaties aan polyester ondergronden, maar ook voor reparaties aan hout, staalplaat en carrosserie-onderdelen.
De plamuur heeft een snelle doorharding, een goed vullend vermogen en is gemakkelijk glad te schuren. Overschilderbaar met DD lak.
Word geleverd inclusief de verharder BP Pasta.
Voor gebruik mengen met 1 tot 2% B.P. pasta.
Verwerkingstijd ca. 6 minuten tussen de 15 a 20°C.

BASIS:
Styreen
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie.  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): – EUH208 Bevat Reaction mass of 2,2′-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VERHARDER:
Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
ethylacetaat
cyclohexanon, peroxide
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H242 Brandgevaar bij verwarming. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/art raadplegen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie op het etiket). P410 Tegen zonlicht beschermen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): – EUH066 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Uitsluiten voor gebruik door professionele gebruiker.

 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , ,