Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLTIX SPUITPLAMUUR INCLUSIEF VERHARDER 337

24,93

Artikelnummer: 337 Categorieën: ,

Beschrijving

Poltix Spuitplamuur is een twee componenten hoog vullende polyester-plamuur. Zeer goed schuurbaar, zowel droog als nat. Geschikt als afwerking van reeds geplamuurde ondergronden, modellen en mallen. Geschikt voor de afwerking van polyester, houten of stalen modellen en mallen. Direct over te schilderen met DD lak. Diepere oneffenheden eerst opvullen met glasvezelpasta 339 en/of polyester-plamuur extra fijn 336. Te verwerken met de spuit. Schuurbaar na ca. 3 uur. Voor gebruik mengen met 2% van de bijgeleverde verharder. Verdunnen met de verdunner Poltix Spuitplamuur art.nr. 45 Verwerkingstijd: ca 30 minuten Minimale verwerkingstemperatuur: 15º C Kleur: grijs mat Verpakking: 1 KG

Levertijd: ca. 5 dagen

BASIS:
styreen
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
1-hydroperoxycyclohexyl-1-hydroxycyclohexylperoxide {<91%oplossing]ethylacetaat
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp H242 Brandgevaar bij verwarming. H310 Dodelijk bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335+H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P410 Tegen zonlicht beschermen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg