Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLTIX GELCOATPLAMUUR INCLUSIEF VERHARDER 341

19,80

Artikelnummer: 341 Categorie:

Beschrijving

Een hoog thixotrope en voorversnelde transparante polyester gelcoatplamuur.

Geschikt als reparatieplamuur voor beschadigingen in de gelcoatlaag en voor reparaties van transparante polyester-produkten.
De plamuur heeft een geringe krimp en is zeer goed schuurbaar.
Kleurpigmenten kunnen worden toegevoegd.

Voor gebruik aanmaken met 2% van de bijgeleverde verharder.
Potlife bij 20 ºC is ca. 10 minuten
Verwerkingstijd: 10 minuten (20 graden)
Kleur: transparant
Hoeveelheid: 1 KG

BASIS:
styreen
maleinezuuranhydride
hexanoic acid,2-ethyl-, cobalt(2+)salt
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H372 Veroorzaakt schade aan de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten
die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als
zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg