Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

NO BUBBLES EPOXYHARS UV 151. Tot 6 cm dik te gieten

29,99392,99

  • tot 6 cm dik in 1 keer te gieten
  • Zeer UV bestendig (geen extra UV blocker nodig)
  • Glashelder
  • Zelfontluchtend (geen luchtbelletjes meer)

 

Wissen
Artikelnummer: 151 Categorieën: ,

Beschrijving

De EPOWORLD epoxyhars 151 is een NO BUBBLES (zelfontluchtend), GLASHELDER 2-komponenten, zeer goed UV bestendig epoxysysteem. Voor grote gietingen tot 6 cm dik in 1 keer te gieten.
De Epoworld epoxy heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw product een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars glashelder. Door de trage uitharding kan de hars in 1 keer in een dikke laag  gegoten worden. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend (geen belletjes meer).

Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
Oplosmiddel vrij.
Stinkt niet/nauwelijks.
Goede UV bestendigheid.
Tot 6 cm. dik te gieten.
Glashelder eindresultaat.
Hoge krasvastheid en bescherming.
Vloeit waterpas uit.
Zelf-ontluchtend.
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).
Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Pinata alcohol inkt en Artwork pigmenten.

VERBRUIK:
1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
Volgende lagen (indien gewenst):         ca. 250 gram per m2.
Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

TOEPASSINGEN:
Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse objecten zoals  tafelbladen, decoratieve gietstukken, dienbladen, sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, lampenvoeten, kunstwerken enz. enz. en het ingieten van voorwerpen, bloemen, insecten e.d.

MENGVERHOUDING:
Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50

100 gewichtsdelen Epoxyhars                         artikelnummer: 151
50   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 151/HAR
(b.v. 100 gram  epoxyhars met 50 gram verharder)

Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/60

100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 151
60   ml. Verharder                                            artikelnummer: 151/HAR

De hars heeft een trage uitharding om te zorgen dat hij volledig glashelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

* Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 6-8 uur (23 C)
* Hanteerbaar na:  48-72 uur (23 C)
* Minimale verwerkingstemperatuur: 18 C
* Volledige doorharding: 3-5 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder. Grotere hoeveelheden, prijs op aanvraag.

Kijk bij het Informatiecentrum naar wat u met deze hars kunt doen: Informatiecentrum

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  P280 Beschermende handschoenen dragen. P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Epoxyverharder:
Polyoxyalkyleneamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , , ,