Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

MASTERCOATING artwork resin 153. Glashelder. Hoge viscositeit.

17,99109,95

  • Hoge viscositeit
  • Kleuren lopen nauwelijks uit.
  • Glashelder
Wissen
Artikelnummer: 153 Categorieën: ,

Deze Mastercoating Artwork Resin is beter en voordeliger dan alle bekende merken en daarom onmisbaar in de Resin art. Het is een mooi dik (hoge viscositeit) en glashelder systeem.
Het systeem is twee komponenten en eenvoudig te verwerken en geeft een glashelder en hoogglans effect. Hierdoor is dit product uitermate geschikt voor het overgieten van tafelbladen, foto's, canvas, schilderijen, posters, kunstvoorwerpen, 3D vloeren, sieraden enz. Na uitharding geeft Mastercoating Artwork Resin een harde, glasachtige en UV bestendige (vergeelt niet) toplaag op uw object.

Waarom kiest u voor dit produkt:

Mastercoating artwork resin kan gebruikt worden op heel veel ondergronden zoals schildersdoek, hout, canvas, glas, beton, MDF, perspex etc. Indien gewenst kan deze hars ook ingekleurd worden met poeder pigmenten of epoxy pigmentpasta. Het voordeel van deze hars is dat de kleurstoffen niet teveel uitlopen, zodat u een prachtig effect kunt creeeren.
De mengverhouding van 1:1 op volume zorgt ervoor dat het heel handig te gebruiken is.
De vrij snel uithardende hars kan worden gebruikt door middel van gieten, kwast, roller of spatel waardoor alles mogelijk is.

De hars kan in 1x tot 3 mm dikte aangebracht worden en 1 laag is dan voldoende voor een prachtig uiterlijk. U kunt ook een dunne laag aanbrengen, om uw foto of schilderij af te werken en te beschermen.

Wat is doming:

Mastercoating artwork resin is zeer geschikt als doming epoxy, omdat deze epoxy een hoge viscositeit heeft.. Doming is een speciale techniek waarbij een schilderij, foto of tafelblad e.d. wordt voorzien van een epoxylaag. De epoxy vormt een bolle 3D laag over het object. De vorm van de bolling doet denken aan dat van een dome=bolvormige kap. Hier komt de benaming doming vandaan.

Waarvoor kan het gebruikt worden:

- acryl schilderijen
- schildersdoek
- meubels
- tafelbladen
- glas
- 3D vloeren
- hout
- mixed media
- sieraden
- mozaiek
- foto's
- canvas  etc.

Voordelen en eigenschappen van de Mastercoating artwork resin:

Hoge viscositeit  (hars: 3.800 mPa.s  -  harder: 2.200 mPa.s -  gemengd produkt: 2.600 mPa.s
Snelle doorharding.
Oppervlakte heeft een prachtige glans
Oplosmiddel vrij.
Stinkt niet/nauwelijks.
Goede UV bestendigheid.
Hoge krasvastheid en bescherming.
Vloeit waterpas uit.
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).
Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta - pigment poeder - alcohol inkt - acryl inkt - glitters e.d.

Geltijd: ca. 40 minuten bij 25ºC

Mengverhouding(gewicht):   100 : 84
Mengverhouding (volume):  100 : 100

Verbruik: 1e laag ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond). Volgende lagen ca. 250 gram per m2.
Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.
De Mastercoating artwork resin sets zijn inclusief verharder.

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

Onder de 10° C. neigt de hars naar kristallisatie. Dit kan variëren  van een lichte troebeling tot een compleet "versuikerde" en harde hars. Om er, ook bij lichte troebeling, weer een normaal produkt van te maken, moet het verwarmd worden tot 50-60º. De hars wordt dan weer transparant en het "suikerachtige" uiterlijk verdwijnt. De temperatuur van een warme radiator zal meestal net niet voldoende zijn. Met een bak warm water (au bain Marie) zal het resultaat beter zijn. Meestal is bovenstaande de oplossing, maar soms als de hars echt veel te koud is geworden wil het weleens niet lukken. Let er dus op dat de hars/verharder niet al te koud worden opgeslagen.

Voorbeeld is gemaakt door bekende kunstenares Petra Jongbloed

Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), 1,6 Hexanedioldiglycidyl ether
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Epoxyverharder:
4-nonylfenol-, vertakt
2-piperaxine-1-ylethylamine
Polyoxyalkylneamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Stof of nevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -

Extra informatie

Opties

400ML, 800ML, 1.6 LITER, 3.2 LITER