Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

KLUSPAKKET 301

38,99187,50

Wissen
Artikelnummer: 301 Categorieën: ,

Beschrijving

Het kluspakket bevat de glasbewapening en de bijbehorende polyesterhars. Verder de topcoat (afwerklaag) voor een gladde, waterdichte bescherming en alle verwerkingsmaterialen. Het pakket kan voor diverse schade herstelplekken gebruikt worden. De plek dient eerst geschuurd en schoongemaakt te worden. De plek kan met de glasvezelmat in combinatie met de polyesterhars weer opgevuld worden. Dit proces kan zo vaak als gewenst herhaald worden. Als de laatste laag uitgehard is kan deze glad geschuurd worden en afgewerkt met de topcoat hars om zo een glad en waterdicht geheel de verkrijgen. Voor het verdere gebruik van alle produkten kunt u de handleidingen bekijken op onze site bij “Handleidingen”. De pakketten zijn te bestellen in:  1m2 – 3m2 – 5m2 – 10m2

 

Polyester kluspakket 1 m2:  Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 1 m² te bekleden en bevat onze universele voorversnelde polyesterhars (300 PA).
– 1 kg polyesterhars met cobalt (300 PA)
– 500 gram topcoat-polyesterhars met cobalt naturel   (305/1PA)
– 2×20 gram verharder
– 1 m2 300 gram glasvezelmat
– 1 mengbeker 1 liter
– 1 houten spatel
– 1 injectiespuit 10 ml. voor het doseren van de verharder
– 1 paar latex handschoenen
– 1 platte kwast 522/20D
Kleurstoffen voor de topcoat-polyesterhars kunnen indien gewenst, apart besteld worden: KLEURSTOFFEN

Polyester kluspakket 3 m2:   Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 3 m² te bekleden en bevat onze universele voorversnelde polyesterhars (300 PA). 
– 3 kg. polyesterhars met cobalt (300 PA)
– 1 kg. topcoat-polyesterhars met cobalt blank (305/1PA)
– 100 gram verharder
– 3 m2 300 gram glasvezelmat
– 2 mengbekers 1 liter
– 2 houten spatels
– 1 injectiespuit 10 ml. voor het doseren van de verharder
– 1 paar latex handschoenen
– 2 platte kwasten 522/20D
– 1 nylonroller 10cm.breed incl. houder 541/25/15
– 1 vel schuurpapier
Kleurstoffen voor de topcoat-polyesterhars kunnen indien gewenst, apart besteld worden: KLEURSTOFFEN 

Polyester kluspakket 5 m2:  Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 5 m² te bekleden en bevat onze universele voorversnelde polyesterhars (300 PA).
– 5 kg. polyesterhars met cobalt (300 PA)
– 2 kg. topcoat-polyesterhars met cobalt naturel (305/1PA)
– 140 gram verharder
– 5 m2 300 gram glasvezelmat
– 2 mengbekers 1 liter
– 2 houten spatels
– 1 injectiespuit 10 ml. voor het doseren van de verharder
– 2 paar latex handschoenen
– 2 platte kwasten 522/20D
– 1 nylonroller 10cm.breed incl. houder 541/25/15
– 2 reserve nylonrollers 10 cm. Breed 541/25/15R
– 1 vel schuurpapier
Kleurstoffen voor de topcoat-polyesterhars kunnen indien gewenst, apart besteld worden: KLEURSTOFFEN

Polyester kluspakket 10 m2:    Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 10 m² te bekleden en bevat onze universele voorversnelde polyesterhars (300 PA).
– 10 kg. polyesterhars met cobalt (300 PA)
– 3 kg. topcoat-polyesterhars met cobalt blank (305/1PA)
– 500 gram verharder
– 10 m2 300 gram glasvezelmat
– 3 mengbekers 1 liter
– 3 houten spatels
– 1 injectiespuit 10 ml. voor het doseren van de verharder
– 2 paar latex handschoenen
– 3 platte kwasten 522/20D
– 1 nylonroller 10cm.breed incl. houder 541/25/15
– 2 reserve nylonrollers 10 cm. Breed 541/25/15R
– 2 vel schuurpapier
Kleurstoffen voor de topcoat-polyesterhars kunnen indien gewenst, apart besteld worden: KLEURSTOFFEN

Polyesterhars:
Bevat Kobaltoctoaat, styreen.
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID; met veel water en zeep wassen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlezen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH208 bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder:
Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , ,