Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

IJMOPOX HB COATING GRIJS 37/OC/G

33,99

Artikelnummer: 37/OC/G Categorieën: , ,

Beschrijving

Een twee componenten, oplosmiddel arme epoxy coating. Eenvoudig te verwerken, zelfs bij lage temperaturen. De coating heeft uitstekende roestwerende en conserverende eigenschappen. Toe te passen voor onderhoud en bescherming van staal, aluminium, polyester en hout. Staal en aluminium voorbehandelen met de IJmopox ZF primer. Ook geschikt voor gebruik bij osmosepreventie en osmosereparatie van o.a. polyester schepen. Als de gelcoatlaag ook is verwijderd dan eerst de IJmopox injectiehars aanbrengen.
Leverbaar in de kleuren, wit, grijs en zwart.
Mengverhouding: basis/harder in gewichtsdelen 100:20
Potlife bij 20 ºC is ca. 5 uur
Verbruik ca. 150 ml. per m²

BASIS:
2,2-bis[4(2,3epoxypropoxy)fenyl]-propaan
butaan-1-ol
xyleen
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  H373 Kan schade aan de organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –VERHARDER:
butaan-1-ol
xyleen
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof of damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H373 Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/art raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg