Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

HONEY WAX 104/HW400

26,77

Artikelnummer: 104/HW400 Categorie:

Beschrijving

Honey wax bestaat uit carnauba wassen en is geschikt voor het lossen van hoogglans materialen. Kan opgebracht en uitgewreven worden met zachte poetslappen. Honey Wax is vrij vloeibaar en daarom zeer makkelijk te verwerken.
In nieuwe mallen 3 lagen aanbrengen.

 

Honey Wax:|
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H228 Ontvlambare vaste stof.  H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken, warmte, vonken. Niet roken. P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.  P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P304-P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg