Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

HARDER T58 VOOR SILICONENRUBBER 620/TL90

4,4136,00

Wissen
Artikelnummer: T58-1 Categorie:

Beschrijving

Een vloeibare,  kleurloze verharder voor de siliconenrubber 620/TL90.
Mengverhouding: 100 gewichtsdelen siliconenrubber 625/TL90  – 5 gewichtsdelen verharder T58
Verwerkingstijd bij 20-25°C : ca. 180 minuten
Volledige doorharding bij 25°C : ca. 72 uur

Bevat: tetraëthylsilicaat; ethylsilicaat
Signaalwoord: Waarschuwing

Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken,. P261 Inademing van de damp vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- bescherming/gelaatsbescherming dragen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Opties

, , , ,