Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

GLASHELDERE POLYESTER GIETHARS MET KLEURSTOF 330PA/PP

20,4923,48

Wissen
Artikelnummer: 330PA/PP Categorieën: ,

Beschrijving

Glasheldere, UV bestendige, polyester giethars. Toe te passen voor het insluiten van voorwerpen in doorzichtige gietstukken, tafelbladen, beeldjes, sieraden, ornamenten e.d. De hars kan eventueel ingekleurd worden met de naar keuze bijgeleverde poeder kleurstof en is heel eenvoudig in het gebruik.

De krachtige poeder kleurstoffen geven de giethars een mooie volle kleur. De pigmenten worden geleverd in potjes van 40 gram. De potjes zijn goed afsluitbaar en zorgen ervoor dat het pigment goed droog bewaard kan worden en uit een potje kun je handig wat poeder halen.
Indien u nog meerdere kleuren wenst kunt u deze apart bijbestellen.

Met het bijgeleverde potje van 40 gram kunt u meer dan 6 kilo giethars inkleuren.

De kleuren kunnen onderling gemengd worden.
Aan alle bovenstaande kleuren kunt u de Metaltint pigment Power Pearl toevoegen om deze kleuren een metaallook te geven. De hoeveelheid die u moet toevoegen hangt af van uw wensen. Hoe meer Power Pearl, hoe meer het gaat glimmen. Let er wel op dat de Power Pearl de orginele poeder pigmenten lichter van kleur maakt.

LET OP!  De poeders niet mengen met water indien u ze aan de polyesterhars wilt gaan toevoegen.

De volgende kleuren zijn beschikbaar:
Geel
Zwart
Lichtblauw
Loodgrijs
Gele oker
Gebrande Sienna
Limoengroen
Groen
Rode Oker
Koraalroze
Mokka
Rood
Titaan Wit
Ultramarijn
Donkerblauw
Lila
Turkoois
Oranje
Donkerbruin

De ingekleurde giethars mengen met de harder volgens de giethars handleiding. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Let er goed op dat de giethars zelf voor gebruik een temperatuur van 20ºC heeft. Dit kan eventueel gemeten worden met een staafthermometer.

Verpakking: 1 KG + poeder kleurstof naar keuze
Verwerkingstijd: Bij 23ºC. en 1% harder    20 – 26 minuten
Mengverhouding: 0,4 tot 1% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de giethars. Deze kunt u apart mee bestellen.
Verbruik: afhankelijk van de toepassing  (1KG giethars is ca. 0,9 liter)

Polyester Giethars: Bevat: methylmethacrylaat, styreen Signaalwoord: Gevaar Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.   Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane Signaalwoord: Gevaar Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Verpakking

1 KILO

Verharder

,

Kleuren

GEEL, ZWART, LICHTBLAUW, LOODGRIJS, GELE OKER, GEBRANDE SIENNA, LIMOENGROEN, GROEN, RODE OKER, KORAALROZE, MOKKA, ROOD, TITAAN WIT, ULTRAMARIJN, DONKERBLAUW, LILA, TURQUOISE, ORANJE, DONKERBRUIN