Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

FLEXICOAT POLYESTER LAMINEERHARS BS 15 PA

14,49117,79

Wissen
Artikelnummer: BS 15 PA Categorie:

Beschrijving

Een hoogwaardige, milieuvriendelijke polyester impregneerhars. De Flexicoat BS 15 PA is een hars met een gecombineerd versnellersysteem (kruisversnelling) voor de verwerking bij wisselende temperatuur- en vochtigheidscondities (b.v. verwerking buiten in de open lucht bij veranderend weer). Deze hars heeft dan een betere en snellere doorharding en minder styreen verdamping waardoor geen onnodig kwaliteitsverlies.

De hars kan ingekleurd worden met een polyester pigmentpasta.

Mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

Verpakking: 1KG, 5KG, 10KG, 25KG. Prijs op aanvraag voor: 225KG in Vaten en 1000KG IBC containers.
Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart meebestellen.
Verbruik:

GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASMAT
Glasmat 150 gram/m2 250  Gram polyesterhars
Glasmat 225 gram/m2 500  Gram polyesterhars
Glasmat 300 gram/m2 700  Gram polyesterhars
Glasmat 450 gram/m2 1000 Gram polyesterhars
Glasmat 600 gram/m2 1400 Gram polyesterhars

GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASROVING
Glasroving 350 gram/m2  550 Gram polyesterhars
Glasroving 490 gram/m2  750 Gram polyesterhars
Glasroving 510 gram/m2  8000 Gram polyesterhars
Glasroving 600 gram/m2  900 Gram polyesterhars
Glasroving 800 gram/m2 1200 Gram polyesterhars

GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASWEEFSEL
Glasweefsel   55 gram/m2  55 Gram polyesterhars
Glasweefsel   80 gram/m2  80 Gram polyesterhars
Glasweefsel 130 gram/m2 130 Gram polyesterhars
Glasweefsel 160 gram/m2 160 Gram polyesterhars
Glasweefsel 200 gram/m2 200 Gram polyesterhars
Glasweefsel 300 gram/m2 300 Gram polyesterhars

Polyesterhars:
Bevat Kobaltoctoaat, styreen.
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID; met veel water en zeep wassen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlezen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH208 bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder:
Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, ,

Verharder

, , , ,