Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

FLEXIBELE VERF GUMMIPAINT ZWART 30

38,50

Artikelnummer: 30 Categorieën: , ,

Beschrijving

Een flexibele verf voor rubberachtige materialen zoals rubberboten, siliconenrubbers, neopreen, textiel, PVC, Hypalon enz te schilderen. Dus ook bv. een duikpak of autobanden kunnen hiermee beschildert worden. Het produkt heeft een uitstekende vloei en flexibiliteit.

Gummipaint kan toegepast worden op boten en voorwerpen die in aanraking komen met zout en zoet water.
Het produkt is UV bestendig.

Leverbaar in de kleur: Zwart
Aantal lagen: 2
Verbruik: ca. 6.6 m2 per liter
Overschilderbaar: na ca. 6 uur
Levertijd: ca. 3 dagen
Verpakking: 375 ml.


Bevat:
1-methoxypropaan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether
butaan-2-ol
xyleen [4]
2-methylpropaan-1-ol; isobutanol

Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: blussen met naar gelang de materialen blussen met CO2, Schuim of Chemische poeder. Niet met water blussen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Kleuren