Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

EPOXYHARS SNEL LE1050 voor resin art, lamineren, coaten, lijmen, plamuren en gieten tot 0,5cm. Mengverhouding 2:1

12,99246,99

. Snelle uitharding (ca. 25 minuten)
. Zeer universeel
. Voordelig
. Kleefvrij

Wissen
Artikelnummer: E3010-LE1050 Categorieën: , ,

Beschrijving

Een epoxyharssysteem met een snel type verharder (verwerkingstijd circa 25 minuten) voor o.a. bekledingen met glasweefsels, koolstof- en aramideweefsels, lakken, vloer- en wandcoating, conserveren en lijmen van hout, plamuurmassa’s en verlijmingspasta, het maken van gietstukken tot 0.5cm of het maken van dikkere gietstukken in combinatie met vulstoffen (bijvoorbeeld Microdol).
Snelle kleefvrije uitharding.

Resin art
Deze epoxy kan ook gebruikt worden voor Resin art. Een zeer moderne toepassing die steeds meer wordt gebruikt. Onze Epoxyhars E3010-LE1050 is uitstekend geschikt voor toepassingen waarin met kleurstoffen in dunne lagen wordt gewerkt.

Wilt u lagen gieten die dikker dan 0.5cm zijn dan adviseren wij onze epoxy giethars LE1070 of de Epoworld serie.

Het systeem wordt verder o.a. gebruikt voor het bekleden van hout, metaal, polyester- en epoxy-ondergronden van bijvoorbeeld schepen, kano’s e.d. In combinatie met een vulstof b.v. Microdol ook geschikt als giethars voor dikkere lagen. Door de kleefvrije uitharding en de helderheid ook te gebruikten als lak voor b.v. hout en metaal en voor vloeren en wanden.

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder (b.v. 500 gram epoxyhars + 250 gram verharder = 750 Gram)

Inhoud: sets van 0,15 KG  tot 15 KG via de site (voor grotere afnames, bel of mail ons voor uw speciale prijs)
Verpakking: hars + verharder
Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 50 delen verharder (gewichtsdelen)
Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 25 minuten
Verbruik: afhankelijk van de toepassing

Extra info:
Meestal worden epoxyharsen niet in combinatie met glasmatten gebruikt, omdat het bindmiddel wat deze matten bij elkaar houdt niet oplost.
Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt (dit is erg temperatuurafhankelijk).

 

Epoxyhars:
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.P264 Na het werken met dit produkt de handen grondig wassen. P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Epoxyverharder:
4,4′-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
m-phenylenebis(methylamine)
bisphenol-A
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen):  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit produkt…grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit produkt. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , , , , ,