Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

EPOXY GLASWEEFSELPAKKET MET SNELLE VERHARDER LE1050/1

32,7858,50

Wissen
Artikelnummer: LE1050/1 Categorie:

Beschrijving

De epoxy pakketten bevat de glasbewapening en de bijbehorende epoxyhars met verharder (snelle of langzame). Verder zijn er ook pakketten met vulstoffen om een epoxy topcoat (afwerklaag) aan te kunnen brengen voor een gladde, waterdichte bescherming. Alle pakketten bevatten verwerkingsmaterialen.
De pakketten kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden, zoals reparaties, bescherming en versterking van hout enz.
De ondergrond dient eerst geschuurd en schoongemaakt te worden, alvorens de epoxy en glasbewapening te gaan aanbrengen. Dit proces kan zo vaak als gewenst herhaald worden. Als de laatste laag uitgehard is kan deze glad geschuurd worden en afgewerkt met de epoxy topcoat hars om zo een glad en waterdicht geheel de verkrijgen.
Voor het verdere gebruik van alle produkten kunt u de bijgesloten handleidingen raadplegen of deze te bekijken op onze site bij “Handleidingen”.


Epoxy glasweefselpakket 1 m2:    Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 1 m² te bekleden en bevat onze epoxyhars met snelle verharder. Verwerkingstijd circa 25 minuten. Verder bevat het pakket een keper geweven glasweefsel. Keperweefsel kan zonder plooien over in meerdere richtingen gekromde vormen worden aangebracht.

– 750 Gram Epoxyset (500 gram epoxyhars + 250 gram verharder E3010-LE1050)
– 1 m2 glasweefsel 300 gram per m2 (430/300/125SP)
– 2 meter glasweefselband 225 gram per m2 – 2cm.breed (453/104/20)
– 2 mengbekers 1 liter
– 2 roerhoutjes
– 1 paar latex handschoenen
– 2 platte kwasten 522/25D

Epoxy glasweefselpakket 3 m2:    Dit pakket is voldoende voor 1-laag van 3 m² te bekleden en bevat onze epoxyhars met snelle verharder. Verwerkingstijd circa 25 minuten. Verder bevat het pakket een keper geweven glasweefsel. Keperweefsel kan zonder plooien over in meerdere richtingen gekromde vormen worden aangebracht. 

– 1.5 kg  Epoxyset (1 kg  epoxyhars + 500 gram verharder E3010-LE1050)
– 3 m2 glasweefsel keper 300 gram per m2 (430/300/125SP)
– 4 meter glasweefselband 225 gram per m2 – 2cm.breed (453/104/20)
– 2 mengbekers 1 liter
– 2 roerhoutjes
– 2 paar latex handschoenen
– 2 platte kwasten 522/25D

Epoxyhars:
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.P264 Na het werken met dit produkt de handen grondig wassen. P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Epoxyverharder:
4,4′-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
m-phenylenebis(methylamine)
bisphenol-A
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen):  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit produkt…grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit produkt. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

,