Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

EPOXY GIETHARS MET UV FILTER LE1070. Tot 3 cm dik te gieten

13,99295,99

  • Zeer transparant
  • UV bestendig
  • In 1 keer gieten tot 3 cm.
  • Wordt vaak gebruikt met kleurstoffen.
Wissen
Artikelnummer: E3020-LE1070 Categorieën: ,

Beschrijving

Deze epoxy giethars E3020-LE11070 is een hoog kwalitatieve epoxy met een zeer hoge UV bestendigheid. Er hoeft dus geen UV stabilisator aan toegevoegd te worden. Deze hars wordt vaak gebruikt voor het maken van Resin Art.

Deze  zeer transparante 2-componenten giethars kan worden ingekleurd met diverse pigmenten. Deze giethars is geschikt voor gietingen in 1 keer tot 3 cm dik. Daardoor wordt deze hars ook vaak gebruikt voor het maken van een dikke glasachtige laag op tafelbladen, barbladen, keukenbladen etc.
Toepassingen: riviertafels (river tables) – onderzetters – tafelbladen – kunstwerken – sleutelhangers – boekenleggers – sieraden enz.

Voordelen en eigenschappen van epoxy giethars:
Oplosmiddel vrij
Stinkt niet/nauwelijks
Zeer goede UV bestendigheid
In 1 keer tot 3 cm. dik te gieten (meerdere lagen kunnen zo op elkaar gegoten worden).
Zeer helder eindresultaat
Hoge krasvastheid en bescherming
Vloeit waterpas uit
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof enz.)
In te kleuren met een epoxy pigmentpasta, pigmentpoeder, alcohol inkt, acrylinkt etc.

Inhoud: sets van 160 gram, 800 gram, 1,6 kilo , 3,2 kilo, 8 kilo, 16 kilo  (voor grotere afnames, bel of mail ons voor uw speciale prijs)
Verpakking: hars + verharder
Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 60 delen verharder (gewichtsdelen). Voorbeeld: 100 gram epoxyhars met 60 gram verharder.
100 delen epoxyhars met 69 delen verharder (volumedelen).    Voorbeeld: 100 ml epoxyhars met 69 ml verharder

Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 40 minuten
Uithardingstijd: Uitharding wordt bereikt na 24 uur bij 20º a 25º C.
Verbruik: Primerlaag ca. 150-250 gram/m2 (alleen noodzakelijk bij zuigende ondergrond, zoals hout, beton, etc. Verbruik afhankelijk van zuigkracht ondergrond.)
Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte

1 KG epoxy is ongeveer 0,9 liter

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

Epoxyhars:
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.P264 Na het werken met dit produkt de handen grondig wassen. P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Epoxyverharder:
Reactieprodukt: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
benzyl alcohol
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit produkt…grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit produkt. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften. 

 

 

 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , , ,