Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

DD LAK ONTVETTER 23

10,9915,99

Wissen
Artikelnummer: 23 Categorie:

Beschrijving

Een ontvettingsmiddel voor het reinigen van de ondergrond voordat de DD Lak wordt aangebracht. De ontvetter is ook geschikt voor het verwijderen van vet, was en teerresten van polyester ondergronden.

DD LAK Ontvetter:
Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen
2-methoxy-1-methylethylacetaat.
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335+H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket te beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/internationale voorschriften.
Andere gevaren: –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

,