Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

DD LAK KWASTVERDUNNER 21

11,9917,99

Wissen
Artikelnummer: 21 Categorie:

Beschrijving

Een speciale verdunner voor het kwasten of rollen van DD lakken. De vloei van de DD lak wordt met deze verdunner verbeterd. Tevens kan dit product gebruikt worden voor het reinigen van de kwasten en rollers die bij de verwerking zijn gebruikt.

DD Lak Kwastverdunner:
2-methoxy-1-methylethylacetaat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405  Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

,