Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

DD LAK KARAAT 20/H

43,99

Wissen
Artikelnummer: 20/H Categorieën: ,

Beschrijving

Deze DD lakken Karaat zijn hoogwaardige transparante twee componenten vernissen in houtkleur. Geschikt voor diverse houtsoorten, speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan krasvastheid, glansbehoud en duurzaamheid. UV bescherming. Deze lakken zijn met behulp van transparante pigmenten ingekleurd en leverbaar in drie verschillende houtkleuren:  licht eiken, teak of mahonie.  Let erop dat de gekozen kleur enigzins kan afwijken in verband met instellingen van uw beeldscherm.
Meestal worden 1 tot 2 lagen DD lak Karaat aangebracht. Deze worden daarna afgewerkt met de DD lak Dubbel UV.
Dit is een hoogwaardige transparante twee componenten vernis geschikt voor diverse houtsoorten en net zoals de Karaat lakken speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan krasvastheid, glansbehoud en duurzaamheid.
De Karaat lakken beschikken dezelfde eigenschappen als de DD lak Dubbel UV, maar zijn tevens geschikt voor het egaal af- of bijwerken van verkleurde houtsoorten of ter nuancering van de kleur van nieuw hout. In meerdere lagen aangebracht kleurt het het hout donkerder. De uiteindelijke kleur kan worden beinvloed door lagen DD lak Karaat te combineren met een of meerdere lagen DD lak Dubbel UV. Alle lakken kunnen eenvouding aangebracht worden met behulp van een kwast of roller. Beide zijn schoon te maken in aceton of methyleenchloride.
Verbruik per laag per m2: 100 Gram
Verpakking: 750 ml. (basis + verharder)

Levertijd: 3-5 dagen

BASIS:
2-ethoxy-1-methylethylacetaat
2-methoxy-1-methylethylacetaat
Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405  Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
Hexamethyleen-1.6-diisocyanaat homopolymeer
hexamethyleen-1,6 diisocyanaat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen):H332 Schadelijk bij inademing. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Kleuren

, , ,