Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

DD LAK DUBBEL UV 20/120/D

43,99

Artikelnummer: 20/120/D Categorie:

Beschrijving

Een hoogwaardige twee componenten UV bestendige blanke polyurethaanlak. De DD lak heeft een hoge glans, een uitstekende vloei, zeer hoge krasvastheid en een uitstekende hechting op polyester.  o.a. toe te passen als transparant laksysteem op alle houtsoorten en als beschermend systeem voor epoxyhars. De DD lak is niet geschikt voor onder de waterlijn.

De lak kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit. Hiervoor leveren wij ook verdunners.

Mengverhouding: bais/verharder 75 : 25 gewichtsdelen of 75 : 25 volumedelen
Verbruik is ca. 100 gram per m²
Bij 20° na 1 tot 2 uur stofdroog. Overschilderbaar zonder schuren tussen de 24 en 48 uur.
Minimale verwerkingstemperatuur 15°C

Verpakking: 750 ml. set

Levertijd: 3-5 dagen

BASIS:
2-ethoxy-1-methylethylacetaat
2-methoxy-1-methylethylacetaat
Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –VERHARDER:
Hexamethyleen-1.6-diisocyanaat homopolymeer
hexamethyleen-1,6 diisocyanaat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen):H332 Schadelijk bij inademing. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.