Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

CABIN VARNISH 20/CV750 ML

43,99

Artikelnummer: 20/CV Categorie:

Beschrijving

DD Lak Cabin Varnish is een watergedragen twee componenten transparante zijdeglans vernis, met een hoge kras- en slijtvastheid. Geschikt voor diverse houtsoorten. Gemakkelijk te verwerken met kwast of roller. Zeer goede vloei zonder strepen of sinaasappelhuid na droging.
De lak is niet vergelend en benadrukt de houtgloed.
Toepassingen: o.a. houten interieur- en exterieur delen van boten.

Mengverhouding: bais/verharder 86,7 : 13,3  gewichtsdelen of volumedelen.

Verbruik is ca. 11 m2 per 1 liter
Overschilderbaar zonder schuren max. 24 uur.
Minimale verwerkingstemperatuur 10°C

Verpakking: 750 ml set

DD Lak Cabin Varnish basis:
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
Na het inademen: frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
Na huidcontact: over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

DD Lak Cabin Varnish verharder:
Alifatisch polyisocyanaat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H332 Schadelijk bij inademing.  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen dragen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): – EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg