Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!
Aanbieding!

ACTIE!! 1.6 KILO SET EPOXY GIETHARS UV met GRATIS 10 GRAM METALLIC PIGMENT NAAR KEUZE

38,99

 • Zeer transparant
 • UV bestendig
 • In 1 keer gieten tot 3 cm.
 • Wordt vaak gebruikt met kleurstoffen.
Wissen
Artikelnummer: E3020-LE1070/ACTIE Categorieën: , ,

Beschrijving

Voor het maken van Resin Art wordt de Epoxy Giethars E3020-LE1070 vaak gebruikt. Deze  zeer transparante 2-componenten giethars kan worden ingekleurd met diverse pigmenten. Deze giethars is geschikt voor gietingen in 1 keer tot 3 cm dik. Daardoor wordt deze hars ook vaak gebruikt voor het maken van een dikke glasachtige laag op tafelbladen, barbladen, keukenbladen etc. Ook het maken van een River Table wordt met deze hars veelvuldig gedaan.

Het syteem bevat een UV stabilisator, zodat uw produkt beschermt is tegen UV licht.

Voordelen en eigenschappen van epoxy giethars:

Oplosmiddel vrij
Stinkt niet/nauwelijks
Zeer goede UV bestendigheid
In 1 keer tot 3 cm. dik te gieten (meerdere lagen kunnen zo op elkaar gegoten worden).
Zeer helder eindresultaat
Hoge krasvastheid en bescherming
Vloeit waterpas uit
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof enz.)
In te kleuren met een epoxy pigmentpasta, pigmentpoeder, alcohol inkt, acrylinkt etc.

Inhoud: sets van 1,6 Kilo + 10 gram metallic pigmentpoeder naar keuze (gratis)
Verpakking: hars + verharder / pigmentpoeder
Mengverhouding: 100 delen epoxyhars met 60 delen verharder (gewichtsdelen). Voorbeeld: 100 gram epoxyhars met 60 gram verharder.
100 delen epoxyhars met 69 delen verharder (volumedelen).    Voorbeeld: 100 ml epoxyhars met 69 ml verharder

Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 40 minuten
Uithardingstijd: Uitharding wordt bereikt na 24 uur bij 20º a 25º C.
Verbruik: Primerlaag ca. 150-250 gram/m2 (alleen noodzakelijk bij zuigende ondergrond, zoals hout, beton, etc. Verbruik afhankelijk van zuigkracht ondergrond.)
Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte

1 KG epoxy is ongeveer 0,9 liter

Deze metallic kleurenlijn bestaat uit  verschillende kleuren. Ze geven epoxyharsen een prachtig sparkelend effect. De poeders hebben een uitstekende levendige kleuring en zijn eenvoudig in gebruik. De pigmenten zijn niet giftig, niet irriterend en zacht voor de huid. Er zitten geen dierlijke producten in het pigmentpoeder.

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).

Deze metallic kleurenlijn bestaat uit  verschillende kleuren. Ze geven epoxyharsen een prachtig sparkelend effect. De poeders hebben een uitstekende levendige kleuring en zijn eenvoudig in gebruik. De pigmenten zijn niet giftig, niet irriterend en zacht voor de huid. Er zitten geen dierlijke producten in het pigmentpoeder.

Het pigment heeft in de epoxy volledige inkleuring door 1% toe te voegen aan de epoxyhars. Uiteraard kunt u dit natuurlijk zelf bepalen door meer of minder dan 1% toe te voegen en allerlei bijzondere effecten te creëren. De pigmenten worden geleverd in potjes van 10 gram. De potjes zijn goed afsluitbaar en zorgen ervoor dat het pigment goed droog bewaard kan worden en uit een potje kun je handig wat poeder halen. Omdat het kleine hoeveelheden zijn kun je eenvoudig meerdere kleuren er apart bij bestellen.

De pigmenten zijn geschikt voor het maken van Resin Art, een riviertafel of voor het inkleuren van epoxyharsen die gegoten worden in een mal. De potjes van 10 gram zijn geschikt voor ongeveer 1000 gram epoxyhars als u een volledige inkleuring wenst

De volgende 24 metallic kleuren zijn beschikbaar:

 • Amethyst Purple
 • Turquoise Green
 • Silver Grey
 • Ruby Red
 • Rose Red
 • Caribbean Blue
 • Royal Blue
 • Flash Copper
 • Apple Green
 • Bright Blue
 • Blue Green
 • Flash Gold
 • Green Gold
 • Ocean Blue
 • Violet Purple
 • Lapis Blue
 • Bumblebee Yellow
 • Magenta Purple
 • Tiger Orange
 • Emerald Green
 • Mint Green
 • Bronze Gold
 • Onyx Pearl Black
 • Intense White

Epoxyhars:
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.P264 Na het werken met dit produkt de handen grondig wassen. P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –Epoxyverharder:
Reactieprodukt: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
benzyl alcohol
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit produkt…grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit produkt. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.

Extra informatie

Gewicht

1.6 KILO SET EPOXY + GRATIS 10 GRAM PIGMENT

Kleur

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Andere suggesties…