Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

ACETON CHEMISCH ZUIVER 571

7,9535,00

Wissen
Artikelnummer: 571. Categorie:

Beschrijving

Een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel. Voor het ontvetten van te behandelen oppervlakken en voor het reinigen van kwasten, rollers en andere gereedschappen. Spoel de kwasten en gereedschap uit in de aceton. Je kan de gereedschacpen eventueel met een kwast schoonborstelen.
Voor het ontvetten van een ondergrond breng je de aceton royaal aan en veeg het daarna direct droog met een schone doek. Indien nodig herhalen.
Leverbaar in 1 – 5  Liter

 

Aceton:
2-propanon/Aceton/beta-ketopropaan/DMK (Dimethylketon)
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken, warmte, vonken. Niet roken. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P304-P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
EUH066 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EU Identificatie-Nr: 606-001-00-8

Extra informatie

Opties

, , ,